brnovinky

Přepnout do PC verze

Brno řeší problémy s neplatiči nájemného - půjdou na dlažbu?

ilustrace_neplatici_Brno_12052010_MK-4Město Brno řeší problémy s nájemníky - neplatiči. Skončí na dlažbě? Za rok 2009 se zvýšil celkový dluh nájemníků na nájemném obecních bytových domů. To zhoršuje finanční situaci pro odstranění přetrvávající zanedbanosti těchto domů. Prostředky financování je nutné vedle příjmu z nájmů hledat i v jiných finančních zdrojích a to jak v rámci města, tak i formou státních podpor a bankovních úvěrů. Výše nájemného i přes probíhající deregulaci nájemného je z hlediska pokrytí nákladů na provoz a údržbu bytových domů stále nedostačující.

 

Za rok 2009 dosáhly dluhy na nájemném bytů rekordního přírůstku 69,8 milionu korun. Celkový dluh na bytech svěřených městským částem v předchozím roce narostl na 262 milionu korun.

Nejvíc dlužníků je v Brně - střed, následuje jih a sever

Největší dluhy jsou evidovány zejména u městských částí, které mají svěřeny větší počty bytů. U městské části Brno - střed, která spravuje 6 647 bytových jednotek, bylo z předpisu nájemného ve výši 211,1 milionu korun uhrazeno 190,5 milionu korun. Na druhém místě v neplacení nájemného je městská část Brno - jih. Ta spravuje 1 112 bytových jednotek. Z předpisu nájemného ve výši 29,5 milionu korun bylo uhrazeno něco málo přes 92 procent. Na třetím místě v neplacení nájemného je městská část Brno - sever spravující 6 495 bytových jednotek. Neuhrazeno zůstalo 12,4 milionu korun. Pod hranicí 5 procent dlužné částky za rok 2009 je například městská část Brno - Královo Pole spravující třetí největší počet obecních bytů.

Jak na neplatiče? Pouze v mezích zákona

Neplacení nájemného patří mezi hrubá porušení povinností nájemce bytu. Zákon tuto problematiku postihuje možností výpovědí bez přivolení soudu, pokud dlužná částka přesahuje výši tříměsíčního nájemného a záloh za služby spojené s nájmem bytu. Město této možnosti využívá, ale i zde je problém ve zdlouhavosti soudního řízení.

ilustrace_neplatici_Brno_12052010_MK-5

Ilustrační foto - městská zástavba.

 

Dlouhotrvajícího soudního řízení využívá část nájemců a cíleně nájem neplatí. Navíc je inspirací pro neplacení nájemného i u ostatních nájemců. Pouze část dlužníků přiměje zahájení soudního řízení k výměně bytu za byt přiměřený jejich ekonomické situaci s tím, že za ně dluh převezme druhý účastník výměny. Vedle soudního řízení vedoucího ke skončení nájmu bytu však musí město vést i soudní spor o zaplacení nájemného. K vlastnímu postihu dlužníka však dojde až okamžikem vystěhování z bytu. Jelikož na trhu s byty není dostatek levného nájemního bydlení, jsou v těchto případech využívány i soukromé ubytovny. K bydlení zejména rodin s dětmi jsou ale nevhodné a pro město finančně nevýhodné.

Co pomůže? Prevence

Vzhledem k nárůstu dluhů na bytovém fondu se jeví jako nutné vedle zefektivnění správy obecních bytů využívat i dalších nástrojů vedoucích k prevenci zadluženosti. Z toho důvodu bylo pracovní skupinou pro integraci sociálně znevýhodněných osob iniciováno zpracování metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů na úrovni města. Rada města Brna doporučila radám městských částí, aby podle ní postupovaly i při vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech jim svěřených. Metodika klade důraz na bezprostřední řešení vzniklého dluhu, zabránění kumulace dluhů a předcházení situaci, kdy nájemce není schopen z vlastních prostředků dluh uhradit. Upravuje postup správců bytového fondu sledujících průběžně plnění závazků jednotlivých nájemců. Bezprostředně po vzniku dluhu upozorňuje nájemce na vznik dluhu, následky jeho nesplacení a možnost využití sociálního poradenství pro řešení situace dlužníka. Stanovuje postupy pronajímatele v případě, že dlužník zůstává nečinný. Řešením je možnost splátkového kalendáře, pronájem levnějšího bytu nebo prominutí poplatků z prodlení.

 

Metodika doporučuje využití institutu zvláštního příjemce v rámci zákona o hmotné nouzi. Jde o případy, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit. Upravuje dále postup pronajímatele v případě, že dluh dosáhl trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění spojených s užíváním bytu, dlužník byl upomenut nebo neuzavřel splátkový kalendář na splácení dluhu. V takovém případě pronajímatel nájem vypoví. Aktivní přístup dlužníka vedoucí k úhradě dluhu v průběhu výpovědní lhůty může vést pronajímatele ke zpětvzetí výpovědi.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, postup dle metodiky neznamená větší toleranci pronajímatele vůči dlužníkům, nýbrž komplex opatření, jež by měla vést k rychlému vyřešení dluhu a řádnému užívání bytu nájemcem. Předpokládá zapojení nejen samotných účastníků nájemního vztahu, ale i organizací zabývajících se sociálním poradenstvím.

 

Jaký zaujímáte postoj k dlužníkům na nájmech?

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

Brno řeší problémy s neplatiči nájemného - půjdou na dlažbu?

ilustrace_neplatici_Brno_12052010_MK-4Město Brno řeší problémy s nájemníky - neplatiči. Skončí na dlažbě? Za rok 2009 se zvýšil celkový dluh nájemníků na nájemném obecních bytových domů. To zhoršuje finanční situaci pro odstranění přetrvávající zanedbanosti těchto domů. Prostředky financování je nutné vedle příjmu z nájmů hledat i v jiných finančních zdrojích a to jak v rámci města, tak i formou státních podpor a bankovních úvěrů. Výše nájemného i přes probíhající deregulaci nájemného je z hlediska pokrytí nákladů na provoz a údržbu bytových domů stále nedostačující.

 

Za rok 2009 dosáhly dluhy na nájemném bytů rekordního přírůstku 69,8 milionu korun. Celkový dluh na bytech svěřených městským částem v předchozím roce narostl na 262 milionu korun.

Nejvíc dlužníků je v Brně - střed, následuje jih a sever

Největší dluhy jsou evidovány zejména u městských částí, které mají svěřeny větší počty bytů. U městské části Brno - střed, která spravuje 6 647 bytových jednotek, bylo z předpisu nájemného ve výši 211,1 milionu korun uhrazeno 190,5 milionu korun. Na druhém místě v neplacení nájemného je městská část Brno - jih. Ta spravuje 1 112 bytových jednotek. Z předpisu nájemného ve výši 29,5 milionu korun bylo uhrazeno něco málo přes 92 procent. Na třetím místě v neplacení nájemného je městská část Brno - sever spravující 6 495 bytových jednotek. Neuhrazeno zůstalo 12,4 milionu korun. Pod hranicí 5 procent dlužné částky za rok 2009 je například městská část Brno - Královo Pole spravující třetí největší počet obecních bytů.

Jak na neplatiče? Pouze v mezích zákona

Neplacení nájemného patří mezi hrubá porušení povinností nájemce bytu. Zákon tuto problematiku postihuje možností výpovědí bez přivolení soudu, pokud dlužná částka přesahuje výši tříměsíčního nájemného a záloh za služby spojené s nájmem bytu. Město této možnosti využívá, ale i zde je problém ve zdlouhavosti soudního řízení.

ilustrace_neplatici_Brno_12052010_MK-5

Ilustrační foto - městská zástavba.

 

Dlouhotrvajícího soudního řízení využívá část nájemců a cíleně nájem neplatí. Navíc je inspirací pro neplacení nájemného i u ostatních nájemců. Pouze část dlužníků přiměje zahájení soudního řízení k výměně bytu za byt přiměřený jejich ekonomické situaci s tím, že za ně dluh převezme druhý účastník výměny. Vedle soudního řízení vedoucího ke skončení nájmu bytu však musí město vést i soudní spor o zaplacení nájemného. K vlastnímu postihu dlužníka však dojde až okamžikem vystěhování z bytu. Jelikož na trhu s byty není dostatek levného nájemního bydlení, jsou v těchto případech využívány i soukromé ubytovny. K bydlení zejména rodin s dětmi jsou ale nevhodné a pro město finančně nevýhodné.

Co pomůže? Prevence

Vzhledem k nárůstu dluhů na bytovém fondu se jeví jako nutné vedle zefektivnění správy obecních bytů využívat i dalších nástrojů vedoucích k prevenci zadluženosti. Z toho důvodu bylo pracovní skupinou pro integraci sociálně znevýhodněných osob iniciováno zpracování metodiky pro vymáhání dluhů na nájemném z bytů na úrovni města. Rada města Brna doporučila radám městských částí, aby podle ní postupovaly i při vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech jim svěřených. Metodika klade důraz na bezprostřední řešení vzniklého dluhu, zabránění kumulace dluhů a předcházení situaci, kdy nájemce není schopen z vlastních prostředků dluh uhradit. Upravuje postup správců bytového fondu sledujících průběžně plnění závazků jednotlivých nájemců. Bezprostředně po vzniku dluhu upozorňuje nájemce na vznik dluhu, následky jeho nesplacení a možnost využití sociálního poradenství pro řešení situace dlužníka. Stanovuje postupy pronajímatele v případě, že dlužník zůstává nečinný. Řešením je možnost splátkového kalendáře, pronájem levnějšího bytu nebo prominutí poplatků z prodlení.

 

Metodika doporučuje využití institutu zvláštního příjemce v rámci zákona o hmotné nouzi. Jde o případy, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit. Upravuje dále postup pronajímatele v případě, že dluh dosáhl trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění spojených s užíváním bytu, dlužník byl upomenut nebo neuzavřel splátkový kalendář na splácení dluhu. V takovém případě pronajímatel nájem vypoví. Aktivní přístup dlužníka vedoucí k úhradě dluhu v průběhu výpovědní lhůty může vést pronajímatele ke zpětvzetí výpovědi.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, postup dle metodiky neznamená větší toleranci pronajímatele vůči dlužníkům, nýbrž komplex opatření, jež by měla vést k rychlému vyřešení dluhu a řádnému užívání bytu nájemcem. Předpokládá zapojení nejen samotných účastníků nájemního vztahu, ale i organizací zabývajících se sociálním poradenstvím.

 

Jaký zaujímáte postoj k dlužníkům na nájmech?

 

text Síma, ilustrační foto Marián K., zdroj město Brno

Joomla SEF URLs by Artio

(c) MaK., 2008-2099, všechna práva vyhrazena, kopírování obsahu jen se svolením redakce

Nahoru PC verze